THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ : CÔNG BỐ LIÊN DANH ỨNG CỬ HỢP LỆ VÀO CHỨC CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH (NHIỆM KỲ 2014-2016) Chiều … Continue reading